en English

Villkor

HÖG RISK / INVESTERING VARNING & RISKMEDDELANDE

LÄS DENNA INSTRUKTIONER NÖYGT INNAN NÅGON TRANSAKTION

Informationen och tjänsterna på TRADE-REX-webbplatserna riktar sig till registrerade och icke-registrerade användare. Erbjudandena som användaren hittar på TRADE-REX-webbplatserna riktar sig uttryckligen inte till personer i länder som förbjuder tillhandahållande av eller åtkomst till innehållet som publiceras där, särskilt inte till amerikanska personer enligt definitionen i föreskrift S i US Securities Act of 1933 eller Internetanvändare i Storbritannien, Nordirland, Kanada och Japan. Varje användare är ansvarig för att informera sig om eventuella begränsningar innan de går in på webbsidorna och för att följa dem.

TRADE-REX uppmärksammar särskilt höga risker i transaktioner med teckningsoptioner, derivat och derivatinstrument. Handel med teckningsoptioner eller derivat är en finansiell terminsaffär. De stora möjligheterna motverkas av motsvarande risker som inte bara kan leda till en total förlust av det investerade kapitalet utan också till förluster utöver detta. Av denna anledning kräver denna typ av transaktion fördjupad kunskap om dessa finansiella produkter, värdepappersmarknader, tekniker och strategier för värdepappershandel. Sök därför alltid råd från en oberoende finansiell rådgivare. I den mån TRADE-REX tillhandahåller börs eller ekonomisk information, priser, index, priser, nyheter, marknadsdata och annan allmän marknadsinformation på sina webbplatser, tjänar denna information endast för att informera och stödja ditt oberoende investeringsbeslut. Trots att TRADE-REX noggrant kontrollerar all integrerad information hävdar inte TRADE-REX att innehållet är korrekt, komplett och uppdaterad. Det är användarens ansvar att kontrollera riktigheten, fullständigheten och aktualiteten hos dessa uppgifter. Detta gäller särskilt, men inte uteslutande, kursdata från tredjepartskällor.

Denna information utgör inte en inbjudan att köpa, inneha eller sälja värdepapper och finansiella derivatprodukter och skapar inte ett individuellt konsult- eller informationsförhållande. Det utgör inte juridisk, skattemässig eller annan rådgivning och kan inte ersätta sådan rådgivning. Innan ett investeringsbeslut bör användaren ha informerat sig noga om möjligheterna och riskerna med investeringen. En positiv utveckling av en finansiell produkt tidigare kan inte på något sätt ses som en indikation på framtida avkastning. TRADE-REX påtar sig inget ansvar för den information som TRADE-REX anser vara tillförlitlig för de föreslagna handelsförslagen och deras fullständighet. Läsare och deltagare i multimediaevenemang som webbseminarier, online-seminarier, seminarier, handelspresentationer eller föreläsningar som fattar investeringsbeslut eller genomför transaktioner på grundval av det publicerade innehållet agerar uteslutande på egen risk. TRADE-REX tar inget ansvar för innehållet i externa länkar. Operatörerna av länkade webbplatser är ensamma ansvariga för innehållet på sina webbplatser. TRADE-REXs ansvar för innehållet på sådana webbplatser är uteslutet i den utsträckning som lagen tillåter.

Innan du handlar med aktier och i synnerhet innan du handlar med hävstångsprodukter, terminer, CFD: er, Forex och liknande produkter måste du vara medveten om de risker som är inblandade. På grund av den höga hävstångseffekten vid handel med sådana produkter är risken också högre jämfört med andra finansiella produkter. Hävstång (eller marginalhandel) kan fungera mot dig, vilket resulterar i betydande förluster, och för dig, vilket resulterar i betydande vinster. Tidigare framgång i handeln med denna typ av investering är ingen garanti för framtida framgång. TRADE-REX erbjuder endast informationsmaterial och inga rekommendationer för åtgärder av något slag. Vi ger inte råd om dina affärer! Tidigare investeringsframgångar garanterar inte framtida framgångar. Varje investerare är ansvarig för korrekt beskattning! Handel med marginal medför en hög risk och är inte lämplig för alla investerare. Den höga hävstången kan fungera mot dig såväl som för dig och öka den hastighet med vilken vinster och förluster genereras. Detta innebär att handlare bör övervaka sina positioner mycket noggrant - det är kundens enda ansvar att övervaka sina affärer. Innan du börjar handla bör du noga överväga dina investeringsmål, ekonomiska erfarenheter och riskaptit. Om du är osäker på TRADE-REXs strategier, analys eller information, vänligen kontakta en oberoende finansiell rådgivare.

Det finns alltid ett samband mellan hög avkastning och höga risker. Varje typ av marknads- eller handelsspekulation som kan generera ovanligt hög avkastning är också föremål för hög risk. Endast överskottsfonder bör exponeras för risken för handel, och den som inte har sådana fonder ska inte delta i handel med hävstångsprodukter, terminer, CFD: er och valutaprodukter eller liknande. Handel med utländsk valuta och terminer eller CFD på marginal innebär en enorm risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare! TRADE-REX tar inget ansvar för förluster eller vinster. Om du har ytterligare frågor angående denna riskinformation, kontakta en oberoende finansiell rådgivare eller ett lämpligt organ. Ansvar Om användare publicerar innehåll i kommentarerna, diskussionsforum, så kallade strömmar, chattar eller bloggar och ger råd eller investeringstips där, är respektive innehåll det enda ansvaret för respektive användare. TRADE-REX gör mediet tillgängligt endast i tekniska termer och ansvarar inte för riktigheten, noggrannheten eller tillförlitligheten hos sådant innehåll. I synnerhet är TRADE-REX inte ansvarigt för förlust eller skada som användaren har orsakat på grund av beroende av sådan information. Om någon skada inträffar för användaren som en följd av förlust av data, är TRADE-REX inte ansvarigt för det, oavsett någon inblandning, i den utsträckning som skadan skulle ha undvikits genom en adekvat, regelbunden och fullständig säkerhetskopiering av alla relevanta uppgifter från användaren. Dessutom är TRADE-REX, dess juridiska ombud och ställföreträdare endast ansvariga vid skada på liv, kropp eller hälsa eller i händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (kardinalförpliktelser), dvs. skyldigheter vars fullgörande är avgörande för ett korrekt genomförande av avtalet och vars uppfyllande användaren regelbundet kan åberopa och vars brott å andra sidan äventyrar uppnåendet av syftet med avtalet. TRADE-REX är vidare ansvarigt för skador som härrör från frånvaron av motiverade egenskaper såväl som för andra skador som härrör från en avsiktlig eller grovt oaktsam brott mot skyldigheten från TRADE-REX, dess juridiska ombud eller ställföreträdare. I händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (jfr. klausul 16.3) är TRADE-REX endast ansvarig för kontraktstypiska, förutsebara skador om dessa orsakats av lätt försumlighet, såvida inte kundens anspråk på skador baseras på skada på liv, kropp eller hälsa. Ytterligare skadeståndskrav från användaren ska uteslutas. Bestämmelserna i lagen om produktansvar ska förbli opåverkade. Om du har ytterligare frågor angående denna ansvarsfriskrivning, vänligen kontakta oss eller ett lämpligt kontor. Ansvarsfriskrivning för alla typer av analyser Innehållet på denna webbplats är endast av informationssyfte och tar inte hänsyn till mottagarens speciella omständigheter. Det utgör inte oberoende finansiell analys eller finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning. Innehållet på denna webbplats ska inte tolkas som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja värdepapper eller på annat sätt. Investerare bör söka oberoende och professionell rådgivning och dra sina egna slutsatser om transaktionens lämplighet, inklusive dess ekonomiska fördelar och risker. Värderingarna, uppskattningarna och prognoserna i denna artikel återspeglar endast den subjektiva uppfattningen från respektive författare eller källan.

Vad vill du handla med?

Vi har valt de bästa mäklarna, beroende på vad du vill handla mest.

Senaste uppdatering: september 2022