HÖG RISK / INVESTERING VARNING & RISKMEDDELANDE

LÄS DENNA INSTRUKTIONER NÖYGT INNAN NÅGON TRANSAKTION

Informationen och tjänsterna på TRADE-REX-webbplatser riktar sig till registrerade och icke-registrerade användare. Men de erbjudanden som användaren hittar på TRADE-REX-webbplatser är uttryckligen inte riktade till personer i länder som förbjuder tillhandahållande av eller åtkomst till innehållet som publiceras där, i synnerhet inte till amerikanska personer enligt definitionen i Regulation S i US Securities Act från 1933 eller internetanvändare i Storbritannien, Northern Irland, Kanada och Japan. Varje användare är ansvarig för att informera sig om eventuella begränsningar innan de går in på Internetsidorna och för att följa dem.

TRADE-REX uppmärksammar särskilt de särskilt höga riskerna i transaktioner med warranter, derivat och finansiella derivatinstrument. Handel med warranter eller derivat är en finansiell terminstransaktion. De avsevärda möjligheterna motverkas av motsvarande risker som inte bara kan leda till en total förlust av det investerade kapitalet utan även till förluster utöver detta. Av denna anledning kräver denna typ av transaktioner djup kunskap om dessa finansiella produkter, värdepappersmarknader, tekniker och strategier för värdepappershandel. Sök därför alltid råd från en oberoende finansiell rådgivare. I den mån som TRADE-REX tillhandahåller börs- eller ekonomisk information, priser, index, priser, nyheter, marknadsdata och annan allmän marknadsinformation på sina webbplatser, denna information tjänar endast till att informera och stödja ditt oberoende investeringsbeslut. Även om TRADE-REX kontrollerar noggrant all integrerad information, TRADE-REX hävdar inte att innehållet är korrekt, fullständigt och aktuellt. Det är användarens ansvar att verifiera dessa uppgifters riktighet, fullständighet och aktualitet. Detta gäller särskilt, men inte uteslutande, kursdata från tredjepartskällor.

Denna information utgör inte en inbjudan att köpa, inneha eller sälja värdepapper och finansiella derivatprodukter och upprättar inte en individuell konsult- eller informationsrelation. Den utgör inte juridisk rådgivning, skatterådgivning eller annan rådgivning och kan inte ersätta sådan rådgivning. Innan ett investeringsbeslut fattas bör användaren noggrant ha informerat sig om möjligheterna och riskerna med investeringen. En positiv utveckling av en finansiell produkt i det förflutna kan inte på något sätt tas som en indikation på framtida avkastning. TRADE-REX tar inget ansvar för den information som anses trovärdig av TRADE-REX, för de tillhandahållna handelsförslagen och deras fullständighet. Läsare och deltagare i multimediaevenemang som webbseminarier, onlineseminarier, seminarier, trader presentationer eller föreläsningar som fattar investeringsbeslut eller genomför transaktioner på basis av det publicerade innehållet agerar uteslutande på egen risk. TRADE-REX tar inget ansvar för innehållet i externa länkar. Operatörerna av länkade webbplatser är ensamma ansvariga för innehållet på deras webbplatser. Eventuellt ansvar för TRADE-REX för innehållet på sådana webbplatser är uteslutet i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Innan handel med aktier och i synnerhet innan handel med hävstångsprodukter, terminer, CFDs, Forex och liknande produkter måste du vara medveten om riskerna. På grund av den höga hävstångseffekten som är involverad i handel med sådana produkter är risken också högre jämfört med andra finansiella produkter. Hävstång (eller marginalhandel) kan arbeta mot dig, vilket resulterar i betydande förluster, och för dig, vilket resulterar i betydande vinster. Tidigare framgång i handel med denna typ av investeringar är ingen garanti för framtida framgång. TRADE-REX erbjuder endast informationsmaterial och inga rekommendationer för åtgärder av något slag. Vi ger inga råd om din trades! Tidigare investeringsframgångar garanterar inte framtida framgångar. Varje investerare är ansvarig för korrekt beskattning! Handel med marginal innebär en hög risk och är inte lämplig för alla investerare. Den höga hävstångseffekten kan arbeta mot dig såväl som för dig och öka hastigheten med vilken vinster och förluster genereras. Detta innebär att traders bör övervaka sina positioner mycket noggrant – det är kundens ensamma ansvar att övervaka deras trades. Innan du börjar handla bör du noga överväga dina investeringsmål, finansiella erfarenhet och riskaptit. Om du har några tvivel om TRADE-REX strategier, analys eller information, vänligen kontakta en oberoende finansiell rådgivare.

Det finns alltid ett samband mellan hög avkastning och hög risk. Någon form av marknad eller trade Spekulation som kan generera ovanligt hög avkastning är också föremål för hög risk. Endast överskottsmedel bör exponeras för risken för handel, och alla som inte har sådana medel bör inte delta i handel med hävstångsprodukter, terminer, CFDs och valutaprodukter eller liknande. Handel med utländsk valuta och terminer eller CFDs on margin innebär en enorm risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare! TRADE-REX tar inget ansvar för förluster eller vinster. Om du har ytterligare frågor angående denna riskinformation, vänligen kontakta en oberoende finansiell rådgivare eller ett lämpligt organ. Ansvar Om användare lägger upp innehåll i kommentarerna, diskussionsforumen, så kallade streams, chattar eller bloggar och ger råd eller investeringstips där, är respektive innehåll ensam respektive användares ansvar. TRADE-REX gör mediet tillgängligt endast i tekniska termer och ansvarar inte för korrektheten, noggrannheten eller tillförlitligheten av sådant innehåll. Särskilt, TRADE-REX ansvarar inte för någon förlust eller skada som användaren ådrar sig på grund av att man litar på sådan information. Om någon skada uppstår på användaren till följd av förlust av data, TRADE-REX ska inte hållas ansvarigt för det, oavsett inblandning, i den mån skadan skulle ha undvikits genom en adekvat, regelbunden och fullständig säkerhetskopiering av all relevant data av användaren. För övrigt, TRADE-REX, dess juridiska ombud och ställföreträdare är endast ansvariga i händelse av skada på liv, kropp eller hälsa eller vid brott mot materiella avtalsförpliktelser (kardinalförpliktelser), dvs. skyldigheter vars fullgörande är avgörande för korrekt utförande av avtalet och vars efterlevnad användaren regelbundet kan åberopa och vars brott å andra sidan äventyrar uppnåendet av avtalets syfte. TRADE-REX är vidare ansvarigt för skador som uppstår på grund av avsaknad av berättigade egenskaper samt för andra skador till följd av uppsåtligt eller grovt oaktsamt pliktbrott av TRADE-REX, dess juridiska ombud eller ställföreträdare. Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (jfr punkt 16.3), TRADE-REX ansvarar endast för avtalstypiska, förutsebara skador om dessa orsakats av ringa vårdslöshet, såvida inte kundens skadeståndsanspråk grundar sig på skada på liv, kropp eller hälsa. Ytterligare skadeståndsanspråk från användaren är uteslutna. Bestämmelserna i produktansvarslagen ska förbli opåverkade. Om du har ytterligare frågor angående denna ansvarsfriskrivning, vänligen kontakta oss eller ett lämpligt kontor. Ansvarsfriskrivning för någon form av analys Innehållet på denna webbplats är endast för informationsändamål och tar inte hänsyn till mottagarens speciella omständigheter. Det utgör inte oberoende finansiell analys eller finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning. Innehållet på denna webbplats ska inte tolkas som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja värdepapper eller på annat sätt. Investerare bör söka oberoende och professionell rådgivning och dra sina egna slutsatser om transaktionens lämplighet, inklusive dess ekonomiska fördelar och risker. Värderingen, uppskattningarna och prognoserna i den här artikeln återspeglar endast den subjektiva uppfattningen från respektive författare eller den citerade källan. TRADE-REX tar inget ansvar, oavsett rättslig grund, för riktigheten, aktualiteten och fullständigheten av den tillhandahållna informationen.

Få gratis handelssignaler
Missa aldrig ett tillfälle igen

Få gratis handelssignaler

Våra favoriter på en blick

Vi har valt toppen brokers, som du kan lita på.
InvestXTB
4.4 av 5 stjärnor (11 röster)
77 % av privata investerares konton förlorar pengar vid handel CFDs med denna leverantör.
TradeExness
4.5 av 5 stjärnor (19 röster)
BitcoinKryptovalutorAvaTrade
4.4 av 5 stjärnor (10 röster)
71 % av privata investerares konton förlorar pengar vid handel CFDs med denna leverantör.

filter

Vi sorterar efter högsta betyg som standard. Om du vill se andra brokerVälj dem antingen i rullgardinsmenyn eller begränsa din sökning med fler filter.
- skjutreglage
0 - 100
Vad letar du efter?
Brokers
reglering
plattform
Insättning / Återkallande
Användartyp
Office Plats
Broker Funktioner